תקנון ביה"ס

מטרת תקנון זה הינה להסדיר, באופן כללי ופרטני, את כללי ההתנהגות בין באי ביה"ס (צוות ביה"ס, תלמידים, הורים) ובינם לבין עצמם. התקנון קובע כללים, ונהלים מוסכמים, שבאים להבהיר את הזכויות והחובות של כל אלו הנוטלים חלק בתהליך החינוכי.

תקנון זה בא להוסיף על נהלי משרד החינוך, חוזרי מנכ"ל וכיו"ב ואינו בא (ואינו יכול) לגרוע מהם. במקרה של סתירה ביניהם יתוקן התקנון בהתאם.

כללי:

1. באי בית הספר ינהגו בסובלנות, דרך ארץ וכבוד הדדי זה כלפי זה.

2. תלמידי בית הספר יכבדו את נהלי בית הספר, הוראותיו והחלטות צוות ביה"ס.

3. באי בית הספר ישמרו על רכוש בית הספר ועל ניקיונו.

4. ההחלטה בדבר ענישת תלמידים, חומרתה והיקפה נתונה לשיקול דעת צוות ביה"ס.

5. אחריות ביה"ס לתלמידים המצויים בשטחו, הינה בשעות הלימודים בלבד.

6. בכל בעיה המתעוררת בנושא הקשור לתלמיד, יכול ההורה לפנות לצוות ביה"ס והפניה תיעשה לפי סדר זה : פניה למחנכת, פניה למנהלת ביה"ס.

7. על הורי התלמיד לכבד את שיקול דעתו המקצועי של המורה.

8. המורים והתלמידים יכבדו את זמן תחילת השיעור וסיומו ואת הזמן המוקצב להפסקות.

9. תלמיד שייתפס מלכלך, יחויב בביצוע עבודות ניקיון בביה"סתלמיד שימצא משחית את רכוש ביה"ס, ישא בהוצאות התיקון ויופחת ציונו בהתנהגות.

תלבושת והופעה:

10. על התלמיד להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה ולהישאר עימה כל זמן השהות בביה"ס. בימי חג ומועד יש להגיע בחולצה לבנה.

11. ההופעה לביה"ס תהיה בהופעה מסודרת, הולמת ומכובדת.

12. בחורף: סווצ'ר חורפי עם סמל בי"ס.

13. יש להגיע ללא שיער צבוע, בעלי שיער יאספו את שיערם.

14. אין לבוא בנעלי בית וקבקבים מכל סוג .

15. בסמכות המורה להוציא מהשיעור תלמיד שיופיע ללא תלבושת תקניתהמורה ידווח בכתב למחנך על האירוע.

טלפונים והתקנים ניידים אחרים:

16. בהיעדר אישור מהמורה, ילד לא ישתמש בטלפון הסלולארי בזמן השיעורים וההפסקותהטלפון יישאר כבוי בתיק התלמיד ולא יוצא ממנו.

17. במידה ומתעורר צורך דחוף, רשאי הילד להשתמש בטלפון הקיים במזכירות ביה"ס.

איחור לבית הספר:

כניסת תלמיד מאחר לכיתה לאחר תחילת השיעור, קוטעת את מהלך השיעור ומפריעה ללמידה סדירה.

18. יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00. שערי ביה"ס ייפתחו בשעה 7:30 ולא תותר כניסה לפני כן.

19. על התלמיד להיכנס לכיתה עם הישמע הצלצול.

היעדרות מבית הספר:

על פי חוק חינוך חובה על התלמידים להתייצב בבית הספר מידי יום בהתאם למערכת השעות.

20. על התלמידים להיות נוכחים בכל השיעורים והפעילויות המתקיימים ע"י ביה"ס בהתאם למערכת השעות.

21. אין להעדר מהלימודים (מיום לימודים או משיעור בודד) ללא אישור וללא סיבה מוצדקת.

22. התלמידים והוריהם מתבקשים לדווח למחנך הכיתה על כל היעדרות צפויה של תלמידמכל סיבה שהיא, מראש ובהקדם האפשרי.
במקרה של היעדרות ארוכה יש לדווח גם למנהל.

23. חובת הדיווח על היעדרות צפויה, הינה של הורי התלמיד.

24. באחריות התלמיד להשלים את החומר הנלמד בכל אחד מהשיעורים מהם נעדר.

25. אין לשלוח ילדים חולים לביה"ס.

26. היעדרות של 3 ימים או יותר, מחייבת הבאת אישור רפואי בדבר המחלה.

27. יש לדווח על בעיות רפואיות בטופס הצהרת בריאות שניתן בתחילת השנה.

ביטחון ובטיחות:

28. יש להישמע להוראות השומר ולהיענות לבקשתו להזדהות ולהירשם בכניסה.

29. תלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר (או פעילות בית ספרית במקום כלשהובמהלך יום לימודים, ללא אישור ההורים מראש וחתימת המחנך או מי שהוסמך לכך ע"י הנהלת ביה"ס. אין לצאת גם בסמוך לשער ביה"ס (למשל: ל"אוטו גלידה").

30. מטעמי בטחון ובטיחות יש להימנע מהתגודדות בפתח בית הספר בהגעה ובעזיבה.

31. אין לטפס על גדרות, לא לצורך כניסה/יציאה ולא לכל צורך אחר.

בריאות

אנו מאמינים בחינוך לאורח חיים בריא.

32. יש להגיע עם ארוחת עשר הכוללת: כריך, פרי/ירק.

33. חל איסור להגיע לבית הספר עם ממתקים.

34. יש להגיע עם בקבוק מים. חל איסור על הבאת שתייה ממותקת.

35. במועדונית, תינתן ארוחת צהריים בריאה, פירות ובשעת אחה"צ יינתנו כריכים עם חלבה, חומוס, או טחינה. לא יינתנו במועדונית כריכים עם שוקולד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות